Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

Všeobecné informácie

Centrum pre deti a rodiny Levice v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva pobytové opatrenie súdu formou ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia súdu alebo výchovného opatrenia v domácom prostredí zamestnanca – profesionálneho náhradného rodiča, v samostatných skupinách a špecializovanej samostatnej skupine. Kapacita zariadenia je 38 detí.

Nepretržitá starostlivosť je poskytovaná nasledovne:

v štvorizbovom byte na Ul. B. Němcovej 2 Levice :

1. špecializovaná samostatná skupina - špecializovaná samostatná skupina ŤZP s kapacitou 7 detí (2 vychovávatelia, 5 pomocní vychovávatelia)

v rodinnom dome na Ul. Kpt. Nálepku 127 Levice:

2. samostatná skupina – s kapacitou 9 detí (2 vychovávatelia, 4 pomocní vychovávatelia)

v rodinnom dome na Ul. 29. augusta 76/60 Levice:

3. samostatná skupina – s kapacitou 9 detí (2 vychovávatelia, 4 pomocní vychovávatelia)

v samostatnom byte na Ul. Úzka 107/2 Kalná nad Hronom:

skupina mladých dospelých s kapacitou 3 mladých dospelých

v profesionálnych náhradných rodinách (5 profesionálnych náhradných rodičov) s kapacitou 10 detí

 

Cieľom je vytvorenie takých podmienok v jednotlivých samostatných skupinách, špecializovanej samostatnej skupine, v skupine mladých dospelých ale aj v profesionálnych náhradných rodinách, aby bol zabezpečený komplexný rozvoj dieťaťa, jeho samostatnosť, manuálna zručnosť, socializácia, dostatočná príprava osamostatnenia sa, profesionálna orientácia, podpora silných stránok dieťaťa a jeho záujmov.

 

Vitajte v našej 1. ŠSS

 

Máte radi zábavu ? Tak to sme my - malé, hravé, vždy usmiate, sem - tam aj uplakané, ale prítulné húseničky z 1. špecializovanej samostatnej skupiny.“

 

Sme špecializovaná samostatná skupina, v ktorej sú umiestnené deti s duševnou poruchou. Na skupine je sedem detí, o ktoré sa starajú pani vychovávateľky.

Bývame v krásnom priestrannom byte, kde sa cítime všetci veľmi dobre, lebo okrem pekného a útulného prostredia sú tam aj pekné a šikovné deti, ktoré sa vedia spolu kamarátiť, pomáhať si, niekedy sa aj pohašteriť, ale sa aj spolu smiať. Majú sa veľmi radi a majú dobré srdiečka.  Sú ako usilovné mravčeky, ktoré pomáhajú tetám vychovávateľkám, aby bolo všetko krásne upratané a vyzdobené. Tak ako to má byť doma - v rodine, kde na stôl patrí okrem obrusu aj kytička s kvietkom. Tiež všetci veľmi pekne kreslia a svojimi obrázkami potešia všetkých, ktorých majú radi, takže všetkých ľudí okolo seba.

Tak toto sme my, skupina detí a vychovávateliek, ktoré ďakujú všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú.

 

Vitajte v našej 2. SS

 

Sme rodinka - skupina milých, priebojných, športovo zdatných mladých ľudí

V ostatnom čase sme boli čisto chlapčenská skupina, v súčasnosti sme zmiešaná skupina, kde počet detí 9, tvoria dievčatá a chlapci vo veku od jedného roka až po sedemnásť. 

Deti – navštevujú ZŠ, ŠZŠ a OUI.

V prostredí SS zdieľajú izby podľa príbuzenstva, nakoľko máme  dvojice súrodencov a následne podľa veku a záujmov detí sú k nim pričlenení ďalší.

Chlapci veľmi radi športujú a najradšej využívajú každú voľnú chvíľu na záhrade, kde máme trampolínu, v ktorej veľmi radi predvádzajú svoje schopnosti.

 

 

Vitajte v našej 3. SS

 

Princezničky, princovia túžia vždy niečo nové spoznávať a v rodine - na skupine pomáhať. Máme radi prechádzky, bicykle aj rozprávky. To sme my - kamošky a kamoši z 3. samostatnej skupiny.“

 

Sme rodinka zo samostatnej skupiny číslo tri. Obývame poschodový dom, o ktorý sa delíme aj s administratívnymi zamestnancami a odborným tímom. Máme pekné veľké izby, super veľkú kuchyňu, sociálne zariadenia a všetko potrebné, čo v domácnosti má byť. Na skupine nás je deväť detí, a to štyri dievčatá a päť chlapcov. Naše ratolesti sú vždy veselé a bezprostredné, veľmi radi pomáhajú pri domácich prácach a iných činnostiach. Voľný čas radi trávime bicyklovaním alebo hrami v záhrade za našim domom. Deti veľmi pekne kreslia, spievajú, tancujú.

Tak toto sme my, naša 3.SS.

 

Ambulantná a terénna forma:

Ambulancia pre terénnu a ambulantnú formu starostlivosti sa vykonáva v prenajatých priestoroch - kancelárie v meste Levice pre pracovníkov a klientov ambulantnej a terénnej formy starostlivosti centra. Ambulantné opatrenia sú vykonávané v prostredí centra v priestoroch určených pre ambulanciu. Terénne opatrenia sú vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra alebo v náhradnom rodinnom prostredí klienta centra.

Podprogramy ambulantných a terénnych opatrení CDR Levice

Podprogram podľa § 11 ods. 2 písm. a) b) c)

 • Odborné metódy práce na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v rozvodových a rozchodových situáciách

Podprogram podľa § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona

 • Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

Podprogram podľa § 11 ods. 3) písm. b) bod 3 zákona

 • Metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch

Podprogram podľa § 11 ods. 3) písm. b) bod 4 zákona

 • Odborné metódy na podporu obnovy/rozvoja rodičovských zručností

Podprogram podľa § 11 ods. 3) písm. b) bod 5 zákona

 • Metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny

Podprogram podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona

 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Podprogram podľa § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine

 • Uloženie maloletému dieťaťu/jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu

Podprogram podľa § 37 ods. 4 zákona o rodine

 • vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia

 

Podprogram podľa § 12 ods. 1 písm. d)  zákona

 • uloženie dieťaťu, rodičovi, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

Podprogram podľa § 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia

podľa § 44a ods.1 písm. a) b) bod 1 zákona

 • Poskytovanie podpory sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom
 • Vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení na uľahčenie riešenia
 • výchovných problémov alebo rodinných problémov

Podprogram podľa § 73 ods. 6 písm. e) zákona

 • Poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

 

© 2017 Detský domov Levice